Voorwaarden

Voor wie is het en wat is precies een tweede kans?

Voor wie?
- De Tweede Kansen Kamer is er voor alle initiatiefnemers, die in het verleden over hun initiatief contact hebben gehad met de provincie Overijssel, maar waarbij die contacten op de een of andere manier op niets zijn uitgelopen.
- Onder een initiatief kan van alles worden verstaan: van globale ideeën tot concrete plannen en daarmee samenhangende onderliggende vergunningen, ontheffingen en subsidies. Het kan zowel gaan om grote zaken als relatief kleine kwesties.
- Het gaat om initiatiefnemers die een idee of verzoek uit het verleden agenderen, het betreft dus geen lopende kwestie.
- De initiatiefnemer kan iedereen zijn: personen, bedrijven en andere organisaties.

Zijn bovenstaande voorwaarden op jouw tweede kans van toepassing? Dan mag je meedoen!

Hoe nu verder?
Wanneer je jouw idee hebt ingediend, valt het idee op de mat van de Tweede Kansen Kamer. In een eerste beoordeling wordt bekeken of het onderwerp van het idee kansrijk is.

Tijdens een persoonlijk keukentafelgesprek ga je op verkenning. Is het idee haalbaar? De leden van de Tweede Kamer voorzien je uiteraard ook graag van tips om jouw idee nóg beter te maken.

De voorzitter stelt vervolgens een team van deskundigen, experts en betrokkenen samen. De samenstelling van de teams is steeds 'maatwerk'. Samen met het team gaat de voorzitter nog eens aan tafel. 

Daarna kunnen er twee dingen gebeuren; als de Tweede Kansen Kamer aanleiding ziet om jouw idee verder te brengen, dan zorgt de voorzitter ervoor dat je idee opnieuw bij Gedeputeerde Staten aan orde komt en over het idee besluiten. Je wordt continue op de hoogte gehouden over de voortgang.
Het kan ook zijn dat de Tweede Kansen Kamer geen kans van slagen in het idee ziet.

Je krijgt altijd bericht, ongeacht de uitkomst. 

Wat is het?
- De Tweede Kansen Kamer is een groep Statenleden van de coalitiepartijen en uit de oppositie.
- Ook externe leden kunnen zitting nemen in de Tweede Kansen Kamer. Dit gebeurt op voordracht van de zittende leden.

Wat is het niet:
- De Tweede Kansen Kamer is geen subsidieloket waar na een eerdere afwijzing weer om geld kan worden gevraagd.

Hoe de kamer werkt:
- Een initiatief kan voor een tweede kans worden gemeld via deze site, www.tweedekansenkamer.nl
- De Kamer onderzoekt het initiatief. Daarbij wordt eerst schriftelijk informatie bekeken en in de meeste gevallen zal er een gesprek plaatsvinden tussen de initiatiefnemer en de Tweede Kansen Kamer.
- De Tweede Kansen Kamer kan - met medeweten van de initiatiefnemer - inlichtingen inwinnen bij ambtenaren van de provincie, bij deskundigen of bij derden.
- Als de Kamer vind dat het initiatief een tweede kans verdient, dan wordt het initiatief schriftelijk doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten. Daarbij maakt de Kamer gebruik van het vragenrecht van leden van Provinciale Staten.
- Gedeputeerde Staten beslissen naar aanleiding van de Statenvraag of zij mogelijkheden zien om het initiatief een tweede kans te bieden. Het antwoord sturen zij aan Provinciale Staten.
- Bij een positieve reactie van Gedeputeerde Staten treden Gedeputeerde Staten in contact met de initiatiefnemer.
- Indien het initiatief geen tweede kans krijgt, informeert de Kamer de initiatiefnemer zorgvuldig over de beslissing.

Disclaimer
- De initiatiefnemer verklaart door de aanmelding via deze site, www.tweedekansenkamer.nl dat zijn verzoek geen formele aanvraag is, in de zin van artikel 1:3 derde lid Algemene wet bestuursrecht. Het is een informele procedure, die leunt op het initiatiefrecht van Provinciale Staten.

- Tweede kans-onderzoek heeft in beginsel geen gevolgen voor eventueel lopende juridische procedures. In bijzondere gevallen kan Gedeputeerde Staten besluiten tot (instemming met) aanhouding van procedures.